KNMG over anticonceptie en levenseinde

KNMG over anticonceptie en levenseinde

Datum: 10 september 2018

Naar aanleiding van de ‘nota medische ethiek’ van minister Hugo de Jonge heeft de KNMG een position paper opgesteld als input voor de behandeling in het Kabinet van deze nota. Daarin gaat ze in op de onderwerpen anticonceptie en levenseinde. Met als kernboodschap: verlaag de financiële drempels van langdurige anticonceptie. En maak duidelijk dat euthanasie geen opeisbaar recht is. 

Ten aanzien van conceptie vraagt de KNMG aan de minister om de drempel voor langdurig werkende anticonceptie verder te verlagen, door niet alleen de plaatsingskosten, maar ook het spiraal te vergoeden. En maak voor specifieke groepen vrouwen alle vormen van langwerkende anticonceptie gratis. Ook pleit de KNMG ervoor dat gynaecologen zonder financiële belemmeringen kunnen ingaan op een wens van de vrouw tot sterilisatie.
Tevens is goede voorlichting nodig over anticonceptie, vooral voor vrouwen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Tot slot verzoekt de KNMG om structurele financiering van projecten voor begeleiding van vrouwen bij het gebruik van anticonceptie, om zo kwetsbaar ouderschap te voorkomen.

Alle mogelijkheden rondom levenseinde
In de Nota medische ethiek wordt voorgesteld om te komen een informatiepunt euthanasie voor burgers. De KNMG wil hieraan bijdragen, maar vindt dat er dan informatie moet zijn over álle mogelijkheden rond het levenseinde. Dus ook over palliatieve zorg, pijn- en symptoombestrijding, stoppen met eten en drinken en palliatieve sedatie. Euthanasie is namelijk slechts één onderdeel van de zorg rond het levenseinde, aldus de KNMG.

Euthanasie is geen recht van patiënten en plicht van artsen
Artsen ervaren dat er ten aanzien van euthanasie een steeds zwaarder beroep op hen wordt gedaan. Voor artsen is euthanasie in beginsel strafbaar en het is een ultimum remedium. Voor patiënten lijkt het daarentegen een steeds meer gangbare optie te worden, die ze soms  als een recht opeisen.  Het baart de KNMG zorgen dat de verwachtingen van burgers en artsen hierover steeds verder uit elkaar lopen. De KNMG vraagt dan ook aan de overheid om actief mee te werken aan het rechtzetten van het beeld dat euthanasie een recht van patiënten en een plicht van artsen zou zijn.

Schriftelijk euthanasieverzoek volstaat niet
Ook denken mensen vaak dat ze met een schriftelijk euthanasieverzoek of wilsverklaring de euthanasie hebben geregeld. Er is echter meer nodig dan een dergelijk verzoek. Wanneer niet meer is na te gaan of iemand nog euthanasie wil en ook niet meer kan communiceren over de ondraaglijkheid van het lijden, is het voor een arts buitengewoon moeilijk om vast te stellen of aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen is voldaan. Misverstanden over de waarde van een schriftelijk euthanasieverzoek leiden regelmatig tot spanningen tussen artsen en naasten van een patiënt. De KNMG vindt goede voorlichting over de (on)mogelijkheden van een schriftelijk euthanasieverzoek van groot belang.

Voltooid leven
Het kabinet zegt in de nota toe om onderzoek te doen naar de problematiek rond mensen met een
‘voltooid leven’. De KNMG onderschrijft dit voornemen, maar noemt wel een aantal aandachtspunten voor
de invulling van het onderzoek. Deze zijn:
– De verschillende doelgroepen (mensen met een weloverwogen, acute doodswens / mensen met een wens tot geruststelling / mensen met behandelbare psychopathologie of somatische problematiek ) duidelijk te definiëren en te onderscheiden;
– Het onderzoek breder te maken dan de vraag of de euthanasiewet voldoende ruimte biedt. Het welzijn van mensen moet centraal staan, met een focus op de hulpvraag van mensen die lijden aan het leven;
– Voorkomen dat een wet leidt tot stigmatisering van ouderen.
– Voorkomen dat het onderzoek latente gevoelens van suïcidaliteit aanwakkert.

Zie de Kamerbrief over de nota medische ethiek
Zie de nota medische ethiek
Zie het persbericht en de position paper van de KNMG

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *