Kabinet komt in 2020 met voorstellen voor toekomstbestendige zorg

Kabinet komt in 2020 met voorstellen voor toekomstbestendige zorg

Datum: 17 september 2019

Komend jaar gaat er in vergelijking met het jaar daarvoor 3 miljard euro meer naar de zorg.

Het kabinet komt voor de zomer van 2020 met voorstellen zodat we de zorg in de toekomst kunnen blijven betalen en organiseren. De zorg krijgt komend jaar 88 miljard euro, ruim 3 miljard meer dan in het jaar ervoor. Het kabinet investeert in de zorg voor jeugd en ouderen in verpleeghuizen. Er gaat ook extra geld naar de beschikbaarheid van geneesmiddelen en om het werken in de zorg aantrekkelijk te maken.

Het kabinet realiseert zich dat ook na deze kabinetsperiode de zorgvraag zal blijven stijgen terwijl de arbeidsmarkt krapper wordt. Daarom wordt met zorgverzekeraars, gemeenten, zorgverleners en patiënten nagedacht over de toekomstige zorgvraag, de samenhang in regio’s en de wijze waarop ons zorgstelsel die vraag moet gaan opvangen.

Grens aan hoeveelheid mensen en middelen
In de Troonrede zei koning Willem-Alexander: ‘De vraag voor de lange termijn is: hoe houden we de zorg goed en toegankelijk voor iedereen? Hoe zorgen we straks voor genoeg liefdevolle handen aan het bed en in de thuiszorg – de onmisbare mensen die dag en nacht beschikbaar zijn? En hoe passen we technische zorginnovaties op brede schaal toe?’ We leven gemiddeld langer, maar de koning benadrukte dat mensen meer chronische aandoeningen krijgen waardoor de zorgvraag stijgt. ‘Terwijl er grenzen zijn aan de beschikbaarheid van mensen en middelen.’

Meer geld
Er is 1,9 miljard voor de stijging van de lonen en prijzen, waarvan ruim 500 miljoen naar de ziekenhuizen gaat. Daarnaast is er 300 miljoen euro extra beschikbaar in 2020 voor investeringen in de jeugdzorg. Dat geld wordt gestoken in betere samenwerking en meer vertrouwen. Daarnaast gaat 500 miljoen meer naar de kwaliteit van zorg voor ouderen in verpleeghuizen.
Bovenop de eerder beschikbaar gestelde 370 miljoen voor het aantrekken en opleiden van personeel komt 50 miljoen euro extra die het kabinet gaat inzetten voor het behoud van de zorgprofessionals.

Hogere premie
De stijgende uitgaven zorgen voor een mogelijk hogere premie. Voor 2020 raamt het kabinet een zorgpremie van 118,50 euro per maand. Dit betekent een groei van ongeveer 3 euro per maand. Uiterlijk in november stellen de zorgverzekeraars de premie vast. Om de kosten beperkt te houden, heeft het kabinet afgesproken om ook in 2020 het eigen risico op 385 euro te laten staan.

Verhoging zorgtoeslag
Om te komen tot een evenwichtig koopkrachtbeeld heeft het kabinet besloten tot een extra verhoging van de zorgtoeslag. Die stijgt daardoor met 67 euro voor alleenstaanden en 95 euro voor meerpersoonshuishoudens. Dat is meer dan de stijging van de premie. Per 2020 geldt het Wmo-abonnementstarief van 19 euro per maand voor meer Wmo-voorzieningen, zoals een maaltijdservice of boodschappendienst.

Preventie
Met extra aandacht voor preventie kan de gezondheid van mensen worden verbeterd, en kunnen zorgkosten worden voorkomen. Daarom is in het Nationaal Preventieakkoord afgesproken dat de accijnzen op tabak omhoog gaan in 2020 en sigaretten niet meer zichtbaar zijn in supermarkten. Ook worden alle schoolterreinen, kinderboerderijen en kinderopvanglocaties rookvrij.

Prijs medicijnen
De hoofdlijnenakkoorden die eerder zijn afgesloten met diverse partijen moeten een belangrijke bijdrage leveren om ervoor te zorgen dat de kosten van onze zorg beheersbaar blijven. Om de zorgkosten in toom te houden, blijft het kabinet ook onderhandelen over de prijs van dure geneesmiddelen en aandringen op meer openheid over de opbouw van medicijnprijzen door (inter)nationale farmaceuten. Vanaf 2020 worden ook de maximumprijzen van geneesmiddelen lager vastgesteld.

Zorg anders organiseren
De zorg in Nederland staat op een hoog niveau en dat wil het kabinet behouden. Door onder meer de vergrijzing zal de vraag naar zorg in de toekomst toenemen, terwijl het aantal beschikbare mantelzorgers afneemt. Met deze toenemende zorgvraag zijn er ook meer mensen nodig die gaan werken in de zorg. Naast het huidige arbeidsmarktbeleid zal er meer nodig zijn om dit vraagstuk op te lossen, anders wordt er een te groot beroep gedaan op de krappe arbeidsmarkt. Daarom zullen we de zorg anders moeten organiseren in de toekomst. Het kunnen blijven organiseren van die zorg is daarmee één van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren. Het kabinet komt daarom voor de zomer van 2020 met voorstellen voor een toekomstbestendige zorg.

Regionalisering
Het kabinet wil met alle partijen verkennen hoe de governance binnen het stelsel kan en moet worden versterkt. Er wordt gebruik gemaakt van de opgestelde regiobeelden en de ervaringen van de beweging de juiste zorg op de juiste plek. Duidelijk moet zijn of een brede basis van preventie, ondersteuning en zorg in de regio op orde is. En of er afspraken zijn gemaakt over samenwerking, in elk geval op domeinoverstijgende onderwerpen. In de nota wordt verkend wat er nog meer nodig is om aan de zorgvraag te voldoen, welke partijen nadere afspraken moeten maken, en welke partij het aanspreekpunt is in de regio.

Zorgverzekeraars: vernieuwing nog meer aanjagen
“We mogen trots zijn op onze gezondheidszorg, maar door de stijgende zorgvraag en de uitdagingen op het gebied van arbeidsmarkt en ict moet het tempo waarmee we de zorg vernieuwen flink omhoog”, zegt voorzitter André Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland. “Ook volgend jaar trekt het kabinet weer meer geld uit voor de gezondheidszorg. Uiteindelijk gaat dat voor zowel de portemonnee van de premiebetaler als de schatkist van de overheid ten koste van andere bestedingen. Om de zorg ook in de toekomst beschikbaar en betaalbaar te houden, zullen zorgorganisaties, zorgverleners, zorgverzekeraars en overheid daarom gezamenlijk, met patiëntvertegenwoordigers, moeten investeren in het vernieuwen van zorg. Dat vraagt moed en scherpe keuzes van alle betrokkenen: stoppen met zorg die niet zinnig is, het verplaatsen van zorg naar de juiste plek en het voorkomen van zorg door meer aandacht voor leefstijl en preventie. Als zorgverzekeraars gaan we de vernieuwing nog meer aanjagen en faciliteren.”

 

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *