Inspectie ziet toe op juiste inzet e-health

Inspectie ziet toe op juiste inzet e-health

Datum: 27 november 2018

De Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) vindt dat e-health een positieve ontwikkeling is. Immers, e-health biedt mogelijkheden om de zorg te ondersteunen en te verbeteren. Bij dit uitgangspunt volgt de onvermijdelijke maar….. Maar het kan ook leiden tot nieuwe risico’s, stelt de IGJ, want e-health brengt grote veranderingen met zich mee. De kwaliteit en veiligheid van de zorg mogen daardoor niet in het geding komen. Daarom ziet de IGJ daarop toe, met behulp van een zogeheten toetsingskader.

Dat toetsingskader van de IGJ bestaat uit een aantal normen en bijbehorende toetsingscriteria. Die zijn gebaseerd op wet- en regelgeving, en de veldnormen van de beroepsorganisaties van zorgverleners. De inspectie onderscheidt verschillende soorten risico’s bij de inzet van e-health:
– Technische risico’s.  Zo kunnen producten onvoldoende veilig zijn ontworpen of niet goed blijken te werken
– Mensgebonden risico’s. Mensen kunnen niet altijd de impact van nieuwe technieken overzien, maken daardoor fouten of overzien de gevolgen van hun werkwijze niet.
– Organisatorische risico’s. De inzet van e-health vraagt om nieuwe rollen of om wijzigingen in processen. Zo moet bijvoorbeeld duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de met e-health geleverde zorg.

Vijf thema’s
Het toetsingskader e-health is opgebouwd uit vijf thema’s. Per thema zijn normen beschreven die te maken hebben met de belangrijkste risico’s. Heel beknopt samengevat gaat het om het volgende:
Thema 1 – Goed bestuur en verantwoord innoveren.
Wil de organisatie ‘in control’ zijn, dan vereist dit bestuurlijke aandacht. Voor het formuleren van doelstellingen en strategie. En voor de toekenning van verantwoordelijkheden voor technische innovaties.
Thema 2 – Invoering en gebruik van e-health-producten en -diensten.
Het goed in kaart brengen van eisen en wensen van de verschillende belanghebbenden.  Aandacht voor de te verwachten risico’s bij introductie van innovaties. En voor de deskundigheid en scholing van betrokkenen.
Thema 3 – Patiëntparticipatie.
Er moet aandacht zijn voor het betrekken van patiënten in het innovatieproces. De patiënt moet de juiste informatie krijgen over de aangeboden diensten, met de eventueel nodige ondersteuning en nazorg.
Thema 4 – Samenwerken in het netwerk en elektronisch vastleggen en uitwisselen van gegevens.
Heldere afspraken tussen zorgaanbieders onderling en met hun ICT-leveranciers. Het goed in kaart brengen van de informatiebehoefte voor gegevensuitwisseling. En voldoen aan de eisen van privacy en informatiebeveiliging.
Thema 5 – Informatiebeveiliging en continuïteit.
De inspectie verwacht dat zorgaanbieders aantoonbaar werk maken van een managementsysteem voor informatiebeveiliging dat voldoet aan de wettelijke norm.

Ingangsdatum 1 september jl.
In het document staat alle normen per thema op een rij, met de wet- en regelgeving, bronnormen en de toetsingscriteria. Zo is voor zorgverleners duidelijk waaraan de inzet van e-health in ieder geval moet voldoen. Inspecteurs beoordelen deze onderwerpen tijdens een onderzoek. De inspectie hanteert dit toetsingskader reeds vanaf september jl.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *