Handvat voor ouderenzorg

Handvat voor ouderenzorg

Datum: 15 april 2015

ilja_van_dam_zorgenzINTERVIEW UIT JAARBERICHT REOS – In Nieuw Vennep begeleidt Reos een pilot waarin professionals uit verschillende domeinen kwalitatief goede zorg voor ouderen organiseren. Jacobine van der Dussen, kaderhuisarts ouderengeneeskunde, Ilja van Dam, wijkverpleegkundige (foto), en Karin Broers, praktijkverpleegkundige ouderenzorg, nemen hieraan deel en lichten de pilot toe.

Toen bekend werd dat gemeenten voor een belangrijk deel verantwoordelijk worden voor de ondersteuning aan ouderen en de functie van wijkverpleegkundige in de wijk geïmplementeerd zou worden, is door zorgprofessionals, Zorg en Zekerheid en de gemeente Haarlemmermeer voorzien dat de samenwerking tussen de domeinen essentieel is. Op twee pilotlocaties – Lucas Bols en de Pionier – testen zij een nieuwe werkwijze om de oudere, die het nodig heeft, zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit alles om te bereiken dat de beschikbare middelen doelmatig en zinvol worden ingezet voor deze ouderen zodat zij zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving kunnen functioneren.

Multi Disciplinair Overleg
In de nieuwe werkwijze maken professionals uit de verschillende domeinen afspraken over door wie een oudere het beste kan worden geholpen. Jacobine van der Dussen: “Eén keer per maand komen de professionals uit de medische (huisarts, praktijkondersteuner), verplegende (wijkverpleegkundige) en sociale (ouderenadviseur) functies bij elkaar in een Multi Disciplinair Overleg (MDO) en bespreken de ouderen met complexe problematiek in hun gebied.” Karin Broers voegt toe: “Een ieder bekijkt de problematiek vanuit zijn eigen functie, zo kom je tot betere en creatievere oplossingen.” Uit een effectmeting blijkt dat alle professionals het MDO willen behouden. De eerste resultaten laten een tendens zien, dat zowel de instroom als de behandelfase efficiënter verloopt, doordat dubbeltaken worden voorkomen en sneller de juiste actie wordt ingezet.

Professionals uit medische, verplegende en sociale hoek bundelen krachten

Escalaties voorkomen
In het MDO wordt altijd een zorgcoördinator vastgesteld, die overlegt met de patiënt of cliënt wat er besproken gaat worden in een MDO en achteraf een terugkoppeling geeft. Daarbij wordt ook gevraagd naar de verbeterwensen en een akkoord om de informatie, die nodig is voor het opstellen en uitvoeren van het behandelplan, te delen met de betrokken professionals. Jacobine van der Dussen: “Een ander voordeel is dat je preventief kunt ingrijpen om escalaties en veelal dure ziekenhuisopnames te voorkomen. In het MDO hebben we een casus besproken van een mevrouw die zeer vervuilde, waardoor risico op urineweginfecties ontstond vanwege haar catheter. De wijkverpleegkundige kreeg medewerking van deze mevrouw om de catheter te verwisselen en om haar te wassen, nadat hierop was aangedrongen bij de vrouw.” Zo is erger voorkomen. Niet altijd zijn er problemen van medische aard, soms is een verwijzing naar een welzijnsinstantie al afdoende, bijvoorbeeld bij eenzaamheid. Ilja van Dam: “Ik zie dat door het MDO de ouderenadviseur ook meer kijkt naar de situatie in plaats van de lettertjes van de wet. Bijvoorbeeld als blijkt dat de mantelzorger overbelast is, waardoor deze niet in staat is om huishoudelijke zorg erbij te doen.”

Kwalitatief goed werkproces
José Oostendorp, adviseur van Reos, voert het projectmanagement uit voor de pilot. Al eerder was zij betrokken bij het ontwikkelen van een handvat voor huisartsen voor goede en doelmatige zorg voor ouderen, in opdracht van de Huisartsen Vereniging Haarlemmermeer. Het handvat staat aan de basis van de pilot. “De focus ligt op het inrichten van een kwalitatief goed werkproces. Daarvoor heb ik de Lean Six Sigma-methode gebruikt die Reos aanbiedt: overbodige en onnodige zaken gaan overboord en wij focussen op wat er echt nodig is en benutten optimaal de aanwezige talenten.” De meerwaarde van Reos bij het project is volgens Jacobine van der Dussen dat “José structuur geeft aan het proces en werkt als katalysator om de juiste gegevens vanuit de deelnemers te verkrijgen. Ze is de verbindende factor tussen de verschillende domeinen en spreekt de taal van de beleidsmakers.” Ilja van Dam merkt op dat zij “dieper kan ingaan op de behoeften van de betrokkenen en probeert van daaruit tot oplossingen te komen die werkzaam zijn voor alle partijen.”
Het model wordt uitgewerkt in een vervolgpilot. In het najaar van 2015 besluiten Zorg en Zekerheid en de gemeente Haarlemmermeer over de uitrol over de hele Haarlemmermeer.

(Foto Ilja van Dam: Hans Roggen)

jaarbericht_reos_zorgenzHet jaarbericht van de ROS Reos over 2014 is verschenen. Zo’n bericht is meer dan een verantwoording en terugblik: het laat mooi zien waar een organisatie die de zorg in de regio ondersteunt, vandaag de dag voor staat. Bovendien komen enthousiaste zorgverleners aan het woord. Het Reos jaarbericht 2014 met een overzicht van de resultaten uit de eerste lijn in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord, is hier te downloaden.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *