Handreiking voor casemanagers palliatieve zorg

Handreiking voor casemanagers palliatieve zorg

Datum: 7 juni 2015

handreiking_zorgenzOp het bericht over de groei van PaTz (Zorgenz d.d. 2 juni 2015) ontving de redactie een reactie: besteed ook eens aandacht aan de casemanager palliatieve zorg. Want op het CaPalCa-onderzoek is inmiddels een handreiking gebaseerd. Wij voldoen graag aan het verzoek: hier in het kort de adviezen en aanbevelingen voor casemanagers en andere eerstelijns professionals in de palliatieve zorg, die begin 2015 zijn gepubliceerd.

Het CaPalCa onderzoek is met steun van ZonMw uitgevoerd door de expertisecentra palliatieve zorg van het VUmc en het Radboud MC. De rol van de Casemanager wordt in de handreiking als volgt omschreven. Een casemanager palliatieve zorg is een zorgverlener die patiënten met palliatieve zorgbehoeften en diens naasten ondersteunt in de eerste lijn. De casemanager werkt aan individuele belangenbehartiging voor de patiënt en naasten, en begeleidt hen in het hulpverleningsproces. Het gaat hier om de functie van casemanager, niet om casemanagement als onderdeel van het reguliere werk van bijvoorbeeld een huisarts of wijkverpleegkundige. Uit het CaPalCa onderzoek is bekend dat patiënten die ondersteuning krijgen van een casemanager vaker thuis overlijden en minder vaak in het ziekenhuis, dan patiënten zonder casemanager.

De negen principes
De casemanager streeft de door een expertpanel vastgestelde negen overkoepelende principes van casemanagement in de palliatieve zorg na.
1. De geboden/gecoördineerde zorg is ook gericht op kwaliteit van leven en sterven.
2. De begeleiding is aangepast aan de individuele wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten.
3. De begeleiding past zich aan het tempo en de hulpvraag van de patiënt en diens naasten en de fase in het ziekteproces aan.
4. De relatie met de patiënt en diens naasten staat centraal.
5. De begeleiding wordt gekarakteriseerd door communicatie.
6. De zorg is toegankelijk: er zijn duidelijke bereikbaarheidsafspraken, de begeleiding is laagdrempelig en financieel toegankelijk.
7. De begeleiding is veelomvattend: de patiënt kan een verscheidenheid aan zorg en diensten ontvangen.
8. De begeleiding duurt zolang als nodig.
9. De casemanager blijft betrokken bij de patiënt ongeacht diens verblijfplaats.

levenseinde_zorgenzAanvulling in de zorg
Het werk van casemanagers palliatieve zorg is een aanvulling op de zorg van de huisarts en de wijkverpleegkundigen. Het past in het Nederlandse beleid dat palliatieve zorg onderdeel is van reguliere zorgverlening en daarbij zo nodig ondersteund wordt door zorgverleners gespecialiseerd op dat gebied van zorg. Dit betekent dat de casemanager gespecialiseerd moet zijn in palliatieve zorg, de taak van de casemanager vooral ligt in het ondersteunen van de reguliere zorgverleners die betrokken zijn bij de patiënt en dat de afstemming en samenwerking met alle personen betrokken bij de patiënt een belangrijke plaats inneemt in de werkzaamheden van de casemanager. Tenslotte moeten casemanagers een rol kunnen spelen in het ‘on the job’ trainen van reguliere zorgverleners.

De ‘Handreiking casemanagers palliatieve zorg in de eerste lijn’ is onder andere via NIVEL te downloaden.

(Foto’s: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *