Goede triage bij huisarts heeft positief effect op wachttijd ggz

Goede triage bij huisarts heeft positief effect op wachttijd ggz

Datum: 28 mei 2019

De wachtlijsten in de ggz vormen een steeds groter probleem. Deels ontstaat dit door personeelstekort. Voor een ander deel is het bereiken van de omzetplafonds de oorzaak. Zorgverzekeraars kunnen in dat geval bijcontracteren. Een geheel andere genoemde oplossing is een betere triage bij de huisartsen. 

De NZa gaat in de Monitor Contractering ggz in op het inkoopproces van de ggz. Om de contracteergraad in de ggz te verhogen, ondernemen zorgverzekeraars diverse
maatregelen om het sluiten van een contract
aantrekkelijker te maken. Het probleem zit vooral in de omzetplafonds. De NZa roept verzekeraars daarom op om beleid te maken voor bijcontractering en dat tegelijk met het inkoopbeleid te publiceren. Ook moeten zorgverzekeraars sneller reageren op verzoeken tot bijcontractering, aldus de NZa. Nu duurt dit één tot drie maanden. Staatssecretaris Blokhuis heeft de monitor naar de Tweede Kamer gestuurd.

Knelpunten bij vier cliëntgroepen
Bureau HHM heeft in opdracht van de ‘landelijke stuurgroep wachttijden’ onderzoek gedaan naar knelpunten en oplossingen bij vier specifieke cliëntgroepen in de ggz. Namelijk: autisme, persoonlijkheids-stoornissen, trauma en licht verstandelijke beperking.

Uiteraard zijn er verschillen te onderscheiden in de vier cliëntgroepen. Ook is er verschil in zorgzwaarte. Grofweg gaat het bij ‘licht’ om mensen met enkelvoudige ggz-problematiek en geen of weinig bijkomende problemen. Bij ‘zwaar’ gaat het om mensen die op meer leefgebieden uitvallen, mensen met complexe psychiatrische problematiek of mensen met forse comorbiditeit.

Lange wachttijden voor zwaardere problematiek
Cliënten met zwaardere problemen ervaren de meeste hinder van wachttijden. Vanwege comorbiditeit ontstaan veel heen-en-weer verwijzingen, terwijl juist deze groep gebaat is bij een meer integrale aanpak. Ook wordt deze groep het meest getroffen door het vertrek van ervaren en deskundig personeel, waardoor expertise verloren gaat.

Gebrek aan overzicht
Bij de lichtere cliëntgroepen speelt vaker het ontbreken van een overzicht. Er is veel behandelaanbod, maar er is een gebrek aan overzicht over en kennis van het juiste aanbod, stelt HHM. Hierdoor wordt bijvoorbeeld te zwaar doorverwezen en komen deze groepen vaker in de specialistische ggz dan nodig is, gezien de vraag. Dit wordt versterkt door de bekostiging in de basis-ggz. Men ervaart deze als niet toereikend voor zowel diagnostiek als behandeling van de lichtere subgroepen.

Betere verwijzing
Ten aanzien van de eerste lijn noemt HHM als een van de oplossingen een betere triage. Er is onvoldoende herkenning van de (ernst van de) problematiek en onvoldoende triage bij poh, stellen de onderzoekers. Ze raden huisartsen aan te investeren in deskundigheidsbevordering van de poh-ggz voor verwijzing. Met als toegevoegde adviezen: Zoek ook het overleg met de ggz-instellingen. En mocht een cliënt tussen de wal en het schip dreigen te vallen, neem dan contact op met de zorgverzekeraar of laat de cliënt daarmee contact opnemen. Ook adviseert HMM consultatie of cliëntbesprekingen vanuit de ggz-instelling in de huisartsenpraktijk en terugkoppeling van onjuiste verwijzing.

Vervolg
Het onderzoek van bureau HHM krijgt een vervolg. Er wordt dan gekeken naar knelpunten en oplossingen voor andere specifieke doelgroepen met langere wachttijden, nl. eetstoornissen, aandacht- en gedragsstoornissen, bipolaire- en overige stemmingsstoornissen.

Het HHM-rapport: Specifieke cliëntgroepen in de aanpak wachttijden ggz
Zie ook de reactie van ZN op de uitkomsten van het HHM-rapport
De NZa-monitor Contractering ggz 2019
Kamerbrief over Monitor Contractering ggz 2019

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *