Geld voor de zorg moet ten goede komen aan de zorg

Geld voor de zorg moet ten goede komen aan de zorg

Datum: 11 juli 2019

Geld dat bedoeld is voor de zorg, moet ten goede komt aan de zorg. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het zeker niet. Iedereen kent wel berichtgeving over misbruik van zorggelden. De bewindspersonen van VWS treffen verschillende maatregelen om de doelmatige besteding van zorggeld te bevorderen. Alle zorgaanbieders moet transparant zijn over hun financiële constructies. Er komt er een meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders en wordt zowel het interne als externe toezicht versterkt.

Dat melden ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis in hun brief aan de Tweede Kamer.

Excessen
Het is o.a. een reactie op het onderzoek van Pointer en Follow the Money. Dit toonde aan dat bij 97 grote zorgbedrijven in 2017 voor ruim 50 miljoen euro aan winst gemaakt. Dat komt neer op ruim 20 procent van de omzet, terwijl hooguit 3 procent gangbaar is binnen de ggz, gehandicaptenzorg en thuiszorg. De bewindslieden vinden dergelijke winstpercentages maatschappelijk onacceptabel. ‘Voor zover deze excessieve winsten voortvloeien uit fraude of andere onrechtmatigheden zal daar door het toezicht uiteraard nu al streng tegen worden opgetreden’, melden ze in hun brief.

De NZa gaat nog na of de informatie over de 97 zorginstellingen met hoge winstpercentages aanleiding geeft om haar eigen lijst van zorginstellingen met verhoogde aandacht uit te breiden. Ook de IGJ onderneemt een vergelijkbare actie.

Maatregelen op vier vlakken
Er staan in de brief een aantal maatregelen die dergelijke uitwassen in de toekomst moeten voorkomen. Daartoe noemen de bewindslieden maatregelen op vier vlakken maatregelen:

Meldplicht voor alle nieuwe zorgaanbieders
De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) bevat een meldplicht voor alle nieuwe zorgaanbieders. Zo zijn alle nieuwe aanbieders voor aanvang van de zorgverlening in het zicht van de IGJ en kan inspectie beter toezicht houden. Ook wordt het makkelijker om een vergunning te weigeren of in te trekken. Vooruitlopend op deze meldplicht wordt al gewerkt met een vrijwillige melding via www.meldennieuwezorgaanbieders.nl.

Normering topinkomens
Er wordt gewerkt aan een voorstel tot wijziging van de Wet normering topinkomens, zodat ontwijking van die wet tegen gegaan kan worden. Denk aan constructies met onderaannemers.

Versterking interne en externe toezicht
Het interne en externe toezicht wordt versterkt. Toezichthouders, waaronder de NZa en IGJ gaan meer en beter samenwerken waardoor ze effectiever kunnen ingrijpen. Ze kunnen in de toekomst sneller en voortvarender optreden. Om het interne toezicht te versterken, wordt gewerkt aan wettelijke eisen aan het intern toezicht in de zorg. Daarbij wordt onder meer gekeken naar bepalingen in de Governancecode Zorg, zoals over de samenstelling, positionering en het functioneren van de raad van toezicht.

Verscherpte voorwaarden uitkering dividend extramurale zorg
De bewindslieden gaan wetgeving voorbereiden die nadere voorwaarden verbindt aan dividenduitkering in de extramurale zorg. Bijvoorbeeld aan de kwaliteit, financiële gezondheid, bestuur en de termijn waarbinnen dividend mag worden uitgekeerd.

Belangenverstrengeling
In de brief verwijzen de bewindslieden naar het debacle bij de Friese gehandicapten- en ouderenzorginstelling Alliade. Directeuren hadden voor miljoenen opdrachten hadden gegund aan commerciële bedrijven waarvan zij eveneens directeur waren. “Nu kan de inspectie pas ingrijpen als de kwaliteit van zorg in het geding is”, geeft minister De Jonge aan. “Dat gaan we veranderen.”

Zie ook het artikel op ZorgenZ: NZa controleert nieuwe aanbieders wijkverpleging

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *