Geboortezorg in transitie

Geboortezorg in transitie

Datum: 19 november 2015

zwangerschap_zorgenzMinister Schippers heeft de NZa-quickscan geboortezorg en een plan van aanpak van het CPZ over preventie in de geboortezorg verzonden naar de Tweede Kamer. Belangrijkste boodschap: in de geboortezorg is een transitie gaande naar een meer geïntegreerde manier van zorgverlening. Met als resultaat: betere kwaliteit van zorg. Regio’s waar de samenwerking achterblijft, krijgen problemen bij de invoering van de integrale bekostiging per 2017.

Er is veel gebeurd op het terrein van geboortezorg na het verschijnen van het rapport ‘Een Goed Begin’. De Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte deed daarin een groot aantal aanbevelingen voor verbetering van de geboortezorg. Ons land scoorde slecht op het gebied van babysterfte en morbiditeit. Van de 1700 babysterftes per jaar waren er 400 vermijdbaar. De conclusie luidde dat verbetering van de verloskundige zorg mogelijk is door:
– intensievere samenwerking
– meer aandacht voor effectieve preventie voor met name bij kwetsbare zwangeren.

Samenwerking in de geboorteketen
Met name op die samenwerking is sterk ingezet. De quickscan van de NZa beschrijft de huidige stand van zaken van de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn in de geboortezorg. Vergeleken met de scan uit 2012 bevindt de geboortezorg zich in een transitie naar een meer geïntegreerde manier van zorgverlening. Er is over het algemeen een betere samenwerking van de gehele keten: eerstelijns-verloskunde, tweedelijns-verloskunde en kraamzorg. De kwaliteit van de geboortezorg is daardoor beter.

VSV’s rond tweedelijns aanbieders
Er zijn inmiddels 85 verloskundig samenwerkingsverbanden (VSV’s) actief. Deze zijn geconcentreerd rondom de tweedelijns zorgaanbieders binnen het samenwerkingsverband. De meeste zorgverzekeraars sturen ook op samenwerking. Acht van de tien zorgverzekeraars hebben expliciete voorwaarden of criteria ten aanzien van ketenvorming en samenwerking in hun overeenkomsten met aanbieders van eerstelijns-verloskundige zorg .

Integrale bekostiging per 2017
Een grote meerderheid van de VSV’s voldoet aan de gestelde normen of scoort beter dan de minimumeis. Toch blijkt uit onderzoek van de IGZ dat er voor een deel van de VSV’s ruimte is voor verbetering. Juist de regio’s waar de samenwerking achterblijft, kunnen grote problemen gaan ondervinden op het moment dat integrale bekostiging voor de gehele verloskundige keten als enige optie overblijft. De invoering van de integrale bekostiging voor geboortezorg moet plaatsvinden per 1 januari 2017. Momenteel werkt een extern bureau aan het opstellen van een advies.

Randvoorwaarden bekostiging
Daarop vooruitlopend kunnen partijen op lokaal niveau reeds experimenteren met integrale bekostiging door middel van de beleidsregel Innovatie, stelt de NZa. Hierbij zijn de nodige knelpunten gesignaleerd, waaronder de afbakening van de zorg in een integrale prestatie. Ook de verrekening van de eigen bijdrage, de BTW bij onderlinge verrekening van zorgverleners en de WTZi-toelating leiden tot problemen. De NZa gaat in haar beleidsbrief, behorend bij de quickscan, uitgebreid in op de noodzakelijke randvoorwaarden voor integrale bekostiging.

Inzet op preventie
De samenwerking in de geboortezorg is dus voortvarend opgepakt. De preventie daarentegen blijft achter, is de constatering:
– Er is te weinig aandacht voor het tijdig signaleren en voorkomen van risico’s voor zwangeren in een achterstandssituatie.
– Een structureel VSV-beleid gericht op de preventie van risicofactoren ontbreekt meestal.
VSV’s maken onvoldoende gebruik van de goede voorbeelden. De verbinding tussen initiatieven van kennisinstituten, gemeenten, beroepsverenigingen en de praktijk vindt niet of nauwelijks plaats. Daarom heeft het College Perinatale Zorg (CPZ) een Plan van aanpak Preventie opgesteld en is ook al gestart met de uitvoering. Het streven is een multidisciplinair gedragen preventiebeleid in alle VSV’s. Dit door middel van:
– Meer regie op samenwerking en draagvlak voor preventie door inrichten van CPZ-Expertgroep Preventie, om te komen tot een breed gedragen Beleid Preventie Geboortezorg.
– Vindbaarheid van onderzoeksresultaten en instrumenten vergroten door www.goedgeboren.nl versie 2.0, met best practices op gebied van preventie en preconceptiezorg.
– Mogelijkheden verkennen voor passende bekostiging, waarvan preventie onderdeel uitmaakt.

De Kamerbrief, de NZa quickscan met bijbehorende beleidsbrief en het CPZ preventieplan zijn hier te downloaden.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *