“Focus op dynamiek tussen zorgdomeinen in de regio”

“Focus op dynamiek tussen zorgdomeinen in de regio”

Datum: 21 januari 2016

robert_waterreus_zorgenzROBERT WATERREUS – De adviseurs van ZorgImpuls merken dat de complexiteit van de omgeving en de vraagstukken is toegenomen. Dat vereist een brede kennis en bereik. “Vooral de samenwerking tussen de zorgdomeinen is hierbij een cruciaal thema voor de eerste lijn. Ongeacht de ‘opschaling’ van vraagstukken en projecten, alle uitdagingen komen uiteindelijk altijd weer samen in de wijk en de praktijk. Daar krijgen de vraagstukken concreet gestalte”, stelt directeur Robert Waterreus.

De grote transities in de zorg van de afgelopen jaren hebben voor ZorgImpuls geleid tot een grotere reikwijdte. “Samenwerking in de eerste lijn is formeel op basis van de beleidsregel nog steeds onze maatschappelijke opdracht. We gaan nu een stap verder. Met de veranderingen is de complexiteit van de vraagstukken toegenomen.” Dit ervaren volgens Robert Waterreus veel zorgverleners. Ze geven aan moeite te hebben om alle ontwikkelingen goed te overzien en vragen zich af hoe ze zich daarin staande kunnen houden.

Rol verschuift naar grotere en complexere projecten en vraagstukken
Reden voor ZorgImpuls om zijn dienstverlening hierop aan te sluiten. “Waar wij ons in eerdere jaren vooral richtte op samenwerking in de eerste lijn, verschuift onze inzet nu naar samenwerking tussen de zorgdomeinen, zoals de samenwerking met welzijn en de tweede lijn. Daar liggen nu de cruciale thema’s voor de eerste lijn en die moet daar goed toegerust voor zijn.” Hij vervolgt: “Voor onze inzet is het gevolg dat onze rol voor een deel verschuift naar grotere, complexere, regionale projecten en vraagstukken. Het gaat om processen met een andere dynamiek en andere partijen, zoals de gemeenten en grote zorgorganisaties. Ieder met hun eigen betrokkenheid, schaal, cultuur en belangen.”

‘Niet lullen maar poetsen’ mentaliteit is onvermijdelijk in Rotterdam
Om het veld bij deze transities goed te kunnen adviseren, begeleiden en ondersteunen moeten onze kennis en scope breder zijn, benadrukt Robert Waterreus. “Het betekent dat we veel expertise in huis moeten hebben over het zorgstelsel, de transities en de samenhang tussen de verschillende zorgdomeinen. Maar vooral ook wat deze ontwikkelingen voor het veld betekenen. Daarbij blijft het onverminderd van belang te blijven focussen op mogelijkheden en kansen, want die zijn er zeker, én de concrete vertaalslag naar de praktijk. Een ‘niet lullen maar poetsen’ mentaliteit is immers onvermijdelijk wanneer een groot deel van je werkgebied Rotterdam is.”

Driehoek vormt toegang tot diverse wettelijke zorgdomeinen
ZorgImpuls heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om het veld voor te bereiden op de veranderingen. Ook zijn er verbindingen gelegd tussen zorgdomeinen, zoals huisartsen en gemeenten, zowel regionaal als op wijkniveau. “Dat blijft een speerpunt voor de komende tijd, zoals de samenwerking tussen de huisarts, wijkverpleegkundige en wijkteam. Deze ‘driehoek’ vormt immers met elkaar de ‘toegang’ tot verschillende wettelijke zorgdomeinen. Het is cruciaal dat deze partijen elkaar weten te vinden. De verschillende netwerken en platforms die we mee hebben helpen opzetten, kunnen hierbij nuttig zijn, zoals het Platform wijkverpleegkundigen Rijnmond.”

Versterken organisatiegraad blijft van belang
Behalve samenwerking tussen zorgdomeinen en substitutievraagstukken binnen thema’s als ouderenzorg, palliatieve zorg, basis GGZ en geboortezorg, blijft het van belang om te investeren in het versterken van de organisatiegraad en aanspreekbaarheid van de eerste lijn. “In het programma integrale geboortezorg komen deze aspecten mooi samen: enerzijds werken aan het versterken van de organisatiegraad en aanspreekbaarheid van verloskundige samenwerkingsverbanden. Anderzijds zijn we projectleider van projecten om te komen tot integrale geboortezorg en een integraal tarief. Dat is een intensief proces tussen verloskundige samenwerkingsverbanden, kraamzorg, ziekenhuizen en maatschappen van gynaecologen. Dat maakt direct duidelijk hoe belangrijk het is dat de eerstelijns verloskundigenpraktijken als partij kunnen acteren.”

Onze rol bij de Regiotafel: focussen op proces én verbinden
Het project Meekijkconsult is als een van de onderwerpen voortgekomen uit de Regiotafel, een initiatief van de preferente verzekeraar Zilveren Kruis. De Regiotafel heeft als doel het maken van regionale afspraken over zorgvernieuwing en substitutie. Aan deze tafel nemen vertegenwoordigers deel vanuit de huisartsenzorg(organisaties), Zilveren Kruis en ZorgImpuls. ZorgImpuls faciliteert en begeleidt de bijeenkomsten en de initiatieven die daaruit voortkomen. “Een rol die ons past: we zijn geen zorgaanbieder of zorgverzekeraar en kunnen ons vanuit onze onafhankelijke rol goed focussen op het proces en het verbinden van verschillende belangen”, aldus Waterreus.

zorgimpuls_robert_waterreus_zorgenzUitdagingen komen samen in de wijk en de praktijk
Het is een rol die van betekenis en belang kan zijn in de grote veranderingen die zich nu voltrekken, stelt Robert Waterreus. “Als ROS hebben we immers veel kennis van het zorglandschap en actuele thema’s. Wij weten, zowel regionaal als op wijkniveau, hoe de eerste lijn georganiseerd is en hoe de hazen lopen. We kennen de dynamiek, kunnen de verbinding leggen en naar beide kanten een brug slaan. En complexe vraagstukken en processen inzichtelijk en ‘toepasbaar maken’. Want welk onderwerp je ook kiest voor het maken van samenwerkingsafspraken: deze moeten uiteindelijk gestalte krijgen in de wijk en de praktijk.”

Corina de Feijter

(Foto: ZorgImpuls)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *