Factsheet over passende vroegopsporing

Factsheet over passende vroegopsporing

Datum: 17 november 2016

wijkverpleging_zorgenzDe afgelopen jaren zijn diverse initiatieven gestart om kwetsbare ouderen proactief op te sporen. Echter: uit onderzoek blijkt dat de organisatie van vroegopsporing niet altijd aansluit bij de wensen en behoeften van ouderen. RIVM heeft een factsheet uitgebracht met tips voor passende vroegopsporing.

Het factsheet is bedoeld voor alle zorg- en welzijnsprofessionals en beleidsmakers die betrokken zijn bij (preventieve) zorg voor kwetsbare ouderen. Dit sheet is opgesteld aan de hand van een onderzoek hoe initiatieven voor vroegopsporing beter kunnen worden afgestemd op de wensen en behoeften van zelfstandig wonende ouderen. Dit onderzoek komt uitgebreid aan bod in het factsheet. Dat biedt veel stof tot nadenken.

Aanbevelingen
De tekst vanaf pagina 11 is echter interessanter. Daar staan de lessen die getrokken kunnen worden uit het onderzoek en de aanbevelingen om meer gerichte keuzes te maken ten aanzien van vroegopsporing. In het kort gaat het om het volgende:

Redeneer vanuit de vraag, niet vanuit het aanbod. De wensen en behoeften van ouderen liggen op verschillende levensdomeinen en zijn heel divers.

Ga uit van wat ouderen nog wel kunnen en willen. Houd daarbij ook rekening met de sociale omgeving van de oudere.

Verbeter de informatievoorziening van de oudere. Informatie over zorg en wonen is te versnipperd en niet altijd goed te vinden.

Verken met ouderen de mogelijkheden voor het inschakelen van informele hulp. Verken met de ouderen en diens naasten wie ten aanzien van welke behoefte welke rol kan vervullen.

Verbeter samenwerking en afstemming tussen verschillende initiatieven voor vroegopsporing. Samenwerking en afstemming bij vroegopsporing en het leveren van zorg/ondersteuning is nu veelal gering.

Besteed aandacht aan moeilijk bereikbare groepen. Dat zijn onder andere mensen met lage SES, oudere migranten, mensen met een beperkt sociaal netwerk en mensen met psychische problematiek.

Een aantal dilemma’s is niet één-twee-drie op te lossen. Soms zien professionals problemen die ouderen niet als urgent erkennen en inzet daardoor ervaren als betuttelend.

Zie de factsheet Vroegopsporing bij (kwetsbare) ouderen: wat is nodig om beter aan te sluiten bij hun wensen en behoeften?

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *