Extra inkoop van wijkverpleging

Extra inkoop van wijkverpleging

Datum: 3 september 2015

ouderenzorg_zorgenzGisteren, 2 september, maakte Actiz bekend dat voor 2015 een tekort van € 242 miljoen voor wijkverpleging is becijferd. De rapportage hiervan dateert al van 8 juli jl. Gisteren wist de brancheorganisatie ook al dat zorgverzekeraars dit jaar extra wijkverpleging gaan inkopen. Vandaag wordt bevestigd in een nieuwsbericht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) dat verzekeraars waar nodig extra zorg gaan inkopen.

De beoogde bezuiniging van ruim € 400 miljoen op de wijkverpleging in 2015 wordt dus niet gehaald. Dat wijzen zowel het rapport van Actiz als de voorlopige productie- en declaratiecijfers van zorgverzekeraars uit. De verzekeraars hebben een zorgplicht, daarom krijgt iedere verzekerde die aanspraak maakt op wijkverpleegkundige zorg, zijn of haar zorg gewoon vergoed, ondanks mogelijke budgetoverschrijding. Zo meldt ZN.

Resultaten onderzoek Actiz
De belangrijke conclusies uit het onderzoek van Actiz, waaraan 54% van alle zorgorganisaties die wijkverpleging verlenen deelnam, zijn de volgende.
– 71% van de zorgorganisaties geeft aan dat zij het budget voor wijkverpleegkundige zorg in het eerste kwartaal van 2015 heeft overschreden. Bij 17% van de zorgorganisaties is sprake van een onderschrijding; 12% kon geen inschatting geven. De gemiddelde budgetoverschrijding bedroeg 21%. Een grove schatting van de budgetoverschrijding in het eerste kwartaal voor de 137 respondenten bedraagt circa € 61 miljoen. De gemiddelde budgetonderschrijding is lager, gemiddeld bijna 10%. Voor de 33 respondenten die een budgetonderschrijding hebben, komt dat neer op een totaal van circa € 7 miljoen.

– De budgetoverschrijdingen in het eerste kwartaal zetten zich naar verwachting voort: maar liefst 78% van de zorgorganisaties verwacht een budgetoverschrijding aan het eind van 2015. Zij verwachten gemiddeld een overschrijding van 19%. Een grove inschatting van de totale verwachte budgetoverschrijding voor 2015 bedraagt € 242 miljoen voor de 150 respondenten die een budgetoverschrijding verwachten.

– Het onderzoek maakt ook duidelijk dat verpleegkundigen er niet alleen in slagen om de hoeveelheid zorg per klant af te bouwen (zoals afgesproken in het Zorgakkoord), maar ook om relatief en versneld veel laagcomplexe zorg af te bouwen. Als gevolg hiervan lopen de (gemiddelde) kosten per klant op; de tarieven zijn niet meer kostendekkend. 26% van de respondenten geeft aan dat deze situatie op hen van toepassing is.

– Ruim 76% van de zorgorganisaties signaleert een optelsom aan problemen in relatie tot de financiële positie van hun organisatie. Naast de bezuiniging op de wijkverpleging hebben veel organisaties ook te maken met bezuinigingen op de verpleeghuiszorg en/of Wmo-zorg. Bijna de helft van de zorgorganisaties geeft aan dat de continuïteit van de organisatie de komende periode in gevaar komt. Zij geven aan dat dit gevaar zich aandient als de budgetoverschrijding op wijkverpleging niet gefinancierd wordt en zij noodgedwongen een cliëntenstop of bezuiniging op cliëntniveau moeten invoeren.

Te krap budgettair kader
Het ministerie van VWS, ActiZ, Branchebelang Thuiszorg (BTN), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Patiëntenfederatie NPCF en ZN, hebben in het voorjaar van 2014 de afspraak gemaakt zich in te spannen om de bezuiniging van ruim 400 miljoen euro te realiseren. Zorgverzekeraars hebben bij herhaling aangegeven dat zij zich zorgen maken over de haalbaarheid van de bezuinigingen van het kabinet op wijkverpleegkundige zorg. Zorgverzekeraars waarschuwden in juli vorig jaar al voor een te krap budget en voorspelden in oktober 2014 een overschrijding van ongeveer 200 miljoen euro. Het totale beschikbare budget voor wijkverpleging is voor 2015 iets minder dan 3,2 miljard euro.

Exacte overschrijding nog niet bekend
De productie- en declaratiecijfers van zorgverzekeraars laten zien dat er in de eerste vier maanden van dit jaar in een aantal regio’s al tientallen miljoenen euro’s meer aan wijkverpleegkundige zorg is geleverd dan geraamd. ZN houdt op basis van deze eerste cijfers rekening met een overschrijding van het budgettair kader voor de wijkverpleging. Hoe groot de budgetoverschrijding exact zal zijn, is nog onzeker. De wijkverpleging is op 1 januari 2015 van de AWBZ overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet, waardoor er nog geen gegevens zijn over hoe de behoefte aan wijkverpleging zich gedurende een jaar ontwikkelt. Daarnaast is het ook nog onduidelijk wat het effect is van de herindicaties en hoeveel financiële ruimte ongecontracteerde zorg en pgb’s gaan innemen binnen het budgettair kader wijkverpleging.

Geen herhaling in 2016
Volgend jaar is het kabinet van plan om nog eens 100 miljoen euro extra te bezuinigen op de wijkverpleging bovenop de 400 miljoen euro van 2015. De totale bezuiniging op wijkverpleging komt daarmee op 500 miljoen euro. ZN vraagt het ministerie van VWS om voor 2016 een reëel budgettair kader vast te stellen, zodat de sector die volop in ontwikkeling is, niet opnieuw onnodig onder druk komt te staan door een te krap budgettair kader. Hierover gaat ZN in overleg met de partijen, waaronder Actiz, BTN en het ministerie van VWS.

(Foto: Wave Break Media/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *