Extra geld en mankracht tegen tekort psychische hulp

Extra geld en mankracht tegen tekort psychische hulp

Datum: 5 juli 2018

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft met partijen uit de geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein afspraken gemaakt om het tekort aan psychische hulp aan te pakken, en de kwaliteit en de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg verder te verbeteren. Er komt extra mankracht beschikbaar om het nijpende tekort aan behandelaren in de ggz te bestrijden. VWS stelt 150 opleidingsplaatsen voor gz-psychologen ter beschikking. Volgend jaar start er een experiment om de financiering van de inzet van onder andere ervaringsdeskundigen te vergemakkelijken.

Het ideaalbeeld voor de toekomst van de ggz is dat er goed naar mensen wordt geluisterd, deze de hulp krijgen die nodig is, afgestemd op hun behoefte en dat deze snel wordt geleverd. Daar werken partijen aan.

Iedereen zoveel mogelijk meedoen
Blokhuis: “We willen dat iedereen, ook mensen met psychische problemen, zoveel mogelijk meedoen in de samenleving zonder stigma. Daarbij past een moderne en flexibele geestelijke gezondheidszorg. Het gaat om de juiste zorg op de juiste plek. Niemand in de ggz kan het alleen. Van professionals tot ervaringsdeskundigen uit alle domeinen: iedereen speelt een belangrijke rol. Het is heel goed nieuws dat we het hier over eens zijn met zoveel partijen en samen verder werken aan een ggz-sector waar we allemaal trots op kunnen blijven.”

Meer inzet ervaringsdeskundigen
De inzet van ervaringsdeskundige komt al regelmatig voor en is breed gewaardeerd. Voor veel mensen kan een gesprek met iemand die het een en ander heeft meegemaakt, dezelfde taal spreekt, het belangrijkste zetje zijn naar de juiste hulp. Of het helpt om gewoon even samen uit te blazen, waardoor een situatie niet verergert. Daarom is afgesproken om meer gebruik te maken van ervaringsdeskundigen bij zorg en ondersteuning aan mensen met psychische problemen.
Met ingang van 2019 start er een experiment om de financiering van de inzet van onder andere ervaringsdeskundigen te vergemakkelijken. Het is bedoeling dat de financiering vanaf 2020 structureel is geregeld.

Wachttijden en arbeidsmarkt
Om bij te dragen aan het terugbrengen van de wachttijden en het verlichten van de arbeidsmarktproblematiek in de ggz zijn de partijen overeengekomen:

  • VWS stelt 150 extra opleidingsplaatsen voor gz-psychologen beschikbaar in 2019, ook om bij te dragen aan het oplossen van het tekort aan regiebehandelaren. Deze komen boven op de 610 plekken die al eerder beschikbaar zijn gesteld op basis van het advies van het Capaciteitsorgaan;
  • Er worden extra middelen voor opleidingscapaciteit beschikbaar gesteld, namelijk 20 miljoen in 2019. Voor de jaren daarna worden eerst de ramingen van het Capaciteitsorgaan afgewacht;
  • Professionals worden extra in gelegenheid gesteld om bij- en nascholing te volgen;
  • Beschikbare mensen worden beter ingezet door fors minder regeldruk.

Paul Blokhuis: “Niemand in de ggz kan het alleen.”

Meer doelmatige zorg
Het sluiten van contracten is de manier om afspraken te maken over doelmatigheid, kwaliteit en innovatie en de juiste zorg op de juiste plek. De partijen hebben in dit akkoord afspraken gemaakt over de verbetering van de contractering in de ggz. Het is de bedoeling dat de omvang van de niet-gecontracteerde zorg – als deze aantoonbaar ondoelmatig is – kleiner wordt.

Financiën
In het akkoord worden ook afspraken gemaakt over het macrokader. In 2017 werd het kader met € 300 miljoen onderschreden. Om de transitie naar zorg op de juiste plek mogelijk te maken en de ambities van dit akkoord te realiseren, blijft hiervan € 50 miljoen beschikbaar voor de sector. Bijvoorbeeld voor extra opleidingscapaciteit in 2019. Tevens is een maximale volumegroei van 1,3% in 2019 aflopend naar 0,7% in 2022 beschikbaar.
Dat betekent praktisch dat er – inclusief de eerder genoemde 50 miljoen en exclusief loon- en prijsbijstellingen – vanaf 2022 structureel iets meer dan 200 miljoen extra per jaar beschikbaar is voor het macrokader ggz.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *