Definitief geen extra geld voor POH-GGZ

Definitief geen extra geld voor POH-GGZ

Datum: 26 november 2015

ggz_ehealth_zorgenzMinister Schippers (VWS) heeft definitief laten weten geen extra geld vrij te maken voor de inzet van POH-GGZ in de huisartsenpraktijk. Wel wordt in 2016 gekeken of er geld vanuit het ggz-budget kan worden overgeheveld naar het huisartsenbudget, op basis van de zorg die huisartsen van de ggz overnemen. “Deze vage toezegging biedt de huisartsen onvoldoende houvast om de POH-GGZ door te zetten, laat staan verder uit te breiden”, reageert de Leidse huisarts Walter Schrader.

Walter Schrader is initiatiefnemer van een grote POH-GGZ dienst in Leiden (zie recente interview op Zorgenz). Volgens hem zal die overheveling niet eerder dan 2017 geëffectueerd worden. “Dan is het helemaal de vraag of de zorgverzekeraars dit naar de huisartsen, die de grootste risicodragers zijn, zullen doorgeven. Het ligt voor de hand dat daar weer een vertraging in zal optreden, of het bedrag is dan al deels naar de holding weggesluisd, of gaat besteed worden aan het controle-apparaat en ICT. Zaken die de huisarts tot nog toe weinig anders dan lastenverzwaring hebben opgeleverd.”

Volledig op last van de schouders van huisartsen
“Dat het budget voor de POH-GGZ wordt overschreden, lag natuurlijk voor de hand met een berekende onderfinanciering van 25%”, vervolgt Schrader. “De door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) voorgestelde uitbreiding tot 1 volle fte per normpraktijk is mogelijk voor de wijkgerichte praktijk zeer goed, maar met de voorgenomen afschaffing van de consultinkomens komt de last volledig op de schouders van de huisartsen te liggen. Zij gaan er financieel sterk op achteruit, terwijl het werkgevers- en ondernemersrisico in steeds mindere mate wordt gecompenseerd doordat de kosten van de POH-GGZ de praktijkomzet weliswaar doet stijgen, maar bij blijvende onderfinanciering het netto bedrijfsresultaat doen afnemen.”

Echte reden: verzekeraars willen geen dekking geven
Schrader: “De echte reden is dat verzekeraars geen dekking willen geven voor deze maatschappelijk relevante toename van laagdrempelige GGZ-zorg in de eigen woonomgeving. Dat veel huisartsen die zorg desondanks toch proberen te geven, past bij de missie die huisartsen zichzelf hebben opgelegd, en waar ze zich middels hun eed aan hebben gecommitteerd.”

Groei mag niet ten koste gaan van budget voor basishuisartsenzorg
De LHV maakt zich al lange tijd hard voor meer budget voor de POH-GGZ, omdat zowel in 2014 als in 2015 het budget voor POH-GGZ ruimschoots wordt overschreden. Voor 2016 wordt de mogelijke inzet nog eens verdrievoudigd. Voor de LHV is het essentieel dat de groei van de POH-GGZ niet ten koste gaat van het budget voor de basishuisartsenzorg. Om hieraan tegemoet te komen, geeft de minister in haar brief aan dat ze overweegt het Macro Beheers Instrument (een budgetkorting achteraf) niet in te zetten wanneer het huisartsenbudget wordt overschreden door een (te) sterke groei van de POH-GGZ. De LHV noemt dat een goed uitgangspunt waarover de vereniging wel garanties wil.

Extra uitgaven aan POH-GGZ passen binnen huisartsenbudget
Een andere reden voor de minister om het budget op dit moment niet te verhogen is het beschikbare huisartsenbudget, stelt de LHV. De extra uitgaven aan POH-GGZ in 2015 passen op dit moment binnen het totale budget. Het ministerie redeneert dat er daarmee op dit moment geen noodzaak is om het budget nu te verhogen.

Verzekeraars zien geen financiële dekking voor groei
Daar komt bij dat de meeste verzekeraars voor 2016 terughoudend zijn bij het contracteren van extra POH-GGZ-uren. De uitbreiding tot 1 volle fte per normpraktijk die de Nza mogelijk heeft gemaakt, wordt in de praktijk nauwelijks gecontracteerd. Reden hiervoor is dat verzekeraars ook zien dat er geen financiële dekking is voor deze groei. Deze keuze van verzekeraars maakt de kans klein is dat het totale huisartsenbudget zal worden overschreden door een te grote groei van de POH-GGZ.

Corina de Feijter

(Foto: Paul Vasarhelyi/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *