Ontdek met een patiëntreis de route naar de juiste zorg

Ontdek met een patiëntreis de route naar de juiste zorg

Datum: 13 juni 2019

Een zogeheten patiëntreis is een methodiek waarbij het (zorg)proces dat patiënten doorlopen in groepsverband uitgewerkt wordt. Het levert inzichten op waarmee het zorgproces beter afgestemd kan worden op de behoeften van patiënten. Het kan ook verbinding tussen partijen opleveren. Raedelijn en ZorgImpuls deden ervaring op met deze methodiek.

Verschillende fasen en gebeurtenissen van een fictieve patiënt in de zoektocht naar hulp en ondersteuning komen in een patiëntreis aan de orde. Niet alleen het zorgproces maar ook de emoties van de patiënt staan hierin centraal. Deze methodiek zorgt ervoor dat zorgprofessionals en hulpverleners zich goed kunnen verplaatsen in het perspectief van de patiënt. Dit kan zijn een oudere, een ketenzorgpatiënt of bijvoorbeeld een kind.
Wat bij een patiëntreis in beeld gebracht wordt, kan erg verschillen. Het kan gaan om iets kleins (hoe kom ik van huis naar de huisartsenpraktijk?), iets groots (hoe kom ik van klacht tot nazorg?) of iets dat een leven lang duurt (hoe ga ik om met mijn ziekte?).

ZorgImpuls: Kindreis bij de gemeente Lansingerland
In maart dit jaar hebben huisartsen, intern begeleiders, professionals van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en beleidsmakers samen vanuit patiëntperspectief de route naar de juiste jeugdhulp doorlopen. Het belang van goede samenwerking was een belangrijk punt van aandacht, om met elkaar goede en betaalbare zorg voor alle kinderen in Lansingerland te bewerkstelligen.
Analyse
De deelnemers zijn aan de slag gegaan met drie verschillende kindreizen. Verdeeld in groepen startten zij met het maken van een persona op basis van meegegeven casusinformatie. Daarna brachten ze de omgeving van het kind in kaart met een stakeholdersanalyse. Met deze informatie werkten zij vervolgens de kindreis uit, waarin ook de emoties van het kind gedurende het proces benoemd werden.

Verbeterpunten
Hieruit zijn diverse knel- en verbeterpunten opgehaald. Dit heeft het volgende opgeleverd:

  • Huisartsen, intern begeleiders en medewerkers van het CJG zijn beter op de hoogte van elkaars expertise en weten elkaar beter te vinden;
  • Zorgprofessionals hebben meer duidelijkheid over de rol en mogelijkheden van het CJG en de gemeente, hetgeen voor verbinding zorgt;
  • Meer inzicht bij huisartsen over de route en behandelmogelijkheden van het CJG. Huisartsen konden de door hen ervaren knelpunten hierbij aankaarten.

Raedelijn: ouderen in de spoedzorg
Is het lastig, het cijfermatig in kaart brengen van een patient journey? Het is Raedelijn gelukt. Deze ROS deed een analyse naar ouderen in de spoedzorg in de regio Zuidoost Utrecht. Het doel: onderzoeken waar verdere regionale samenwerking nodig is om de zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen te verbeteren. En wat blijkt? In de regio Zuidoost Utrecht zit een groot verschil in het aantal kwetsbare ouderen per gemeente. Van de kwetsbare ouderen die op de Eerste Hulp belanden, blijft 62% daarna in het ziekenhuis. De helft van de kwetsbare ouderen die een Eerstelijnsverblijf-opname heeft, gaat daarna niet naar huis maar naar een verpleeghuis.

“Langer zelfstandig thuis wonen en acute ouderenzorg werken als communicerende vaten: het een vraagt een actie of reactie van de ander. Voor partijen als gemeenten, huisartsen en ziekenhuizen is het vaak lastig in beeld te krijgen waar de knelpunten zitten. Waar komen de ouderen die zich op de SEH melden vandaan? Dit hebben we samen met Vektis Intelligence en vertegenwoordigers van ziekenhuizen, gemeenten, thuiszorg en huisartsen (cijfermatig) in kaart gebracht. Met de uitkomsten kunnen we gericht werken aan oplossingen”, vertellen adviseurs Mark Callaars en Linda van de Poll die namens Raedelijn in het regionale Netwerk Zuidoost Utrecht zitten.

Concrete acties
Door de analyse zijn enkele patiëntreizen in kaart gebracht die laten zien dat er verschillende patiëntstromen zijn binnen de spoedzorg. Daarnaast is ook een duidelijk inzicht in de populatie ontstaan: 24% van de ouderen (65+) had in 2017 een spoedzorgbehoefte. “We hebben nu op de radar waar deze patiënten waren in de week voor hun opname en in de 2 weken erna.”

Gebruik data
Hoe dit in kaart is gebracht? Door het gebruik van data zoals de declaratiegegevens uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Langdurige zorg (WLz). Waar mogelijk ook gegevens uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). “We zijn nu zover dat we de bevindingen helder hebben en deze nu moeten omzetten naar concrete acties,” aldus Mark Callaars. “Dat is de volgende stap in het proces.

Inzetten in andere regio’s
Waarin maakte Raedelijn het verschil? Callaars noemt het aanjagen van de samenwerking rondom acute zorg de unieke bijdrage vanuit Raedelijn. “Door samen te werken, gaat iets pruttelen. Bovendien werkt het veld op deze manier aan een analyse als nieuw product. Een product dat is in te zetten in andere regio’s. Zo werken we binnen het Netwerk Zuidoost Utrecht aan een breder traject waarin verbetering van de spoedketen en het programma Langer Zelfstandig Thuis centraal staan. Een integrale aanpak waar de regio echt iets aan heeft.”

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit de nieuwsbrieven van Raedelijn en ZorgImpuls.

(Illustratie: Shutterstock en ZorgImpuls)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *