CBB: Werken met wijkgezondheids profielen

CBB: Werken met wijkgezondheids profielen

Datum: 9 juni 2016

cbb_zorgenzDATA-DIALOOG-DOEN – Deze maand is de website DataDialoogDoen.nl gestart. Een activiteit van CBB, Coöperatieve Basiszorg in de Buurt, waarin het merendeel van de ROS’en is verenigd. Het gaat niet alleen om een brede beschikbaarheid van data, ook om een integrale aanpak van zorg, welzijn en preventie in de wijk, en om interventies met als inzet triple aim.

Met de activiteiten van CBB krijgen de ROS-adviseurs steeds meer relevante data en informatie op wijkniveau ter beschikking om partijen in de regio goed te begeleiden. De visie daarachter staat model voor DataDialoogDoen. Jantien Heideman, landelijk projectleider: “Goede zorg vereist samenwerking tussen zorg- en hulpverleners in alle domeinen. De beschikbaarheid van betekenisvolle lokale data op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn wordt steeds vaker onderkend. Deze data spelen een grote rol bij een wijkgerichte aanpak van betaalbare zorg en ondersteuning in de buurt. Zelfredzaamheid, participatie, zorg op maat en informele zorg zijn begrippen die hierin een rol spelen. Veelal is zorg in de wijk een zoektocht naar de beste vorm. ROS’en adviseren en begeleiden daarin. ROS-adviseurs weten de weg in steeds meer data, kunnen de analyses interpreteren en stimuleren het aangaan van de dialoog om met alle betrokken partije te komen tot een gezamenlijke visie op de zorg in een wijk. Op basis daarvan worden interventies gedaan. Het gaat om data-dialoog-doen.”

ddd_data_zorgenzTijd van schattingen is voorbij
Voor de ontwikkeling van een wijkgezondheidsprofiel moet een veelheid aan openbare en besloten databronnen op landelijke niveau gecombineerd worden, legt CBB-bestuurder Sven Maltha uit. “We hebben partners in NIVEL, RIVM, GGD/GHOR-Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, VWS, VNG en NPCF. Het gaat zowel om de zorgvraag als het zorgaanbod, in de huidige als in de te verwachten vorm. Tot nu toe moet voor een gezondheidsprofiel van een wijk nog te vaak met schattingen worden gewerkt.” Heideman en Maltha pleiten voor een adequate infrastructuur voor microdata in de zorg, om de werkelijke data op buurtniveau beschikbaar te krijgen. “Daarvoor is goede samenwerking tussen onze partners nodig. Betekenisvolle informatie vormt dan een solide basis voor het voeren van een dialoog. De ROS-adviseur pakt zo’n traject veelal aan met regionale partners, waarop sleutelfiguren met elkaar in gesprek gaan. Tijdens de dialoog ontmoeten ze elkaar en kiezen gezamenlijke uitgangspunten voor een breed gedragen plan voor zorg in een wijk.”

ddd_dialoog_zorgenzVakbekwaam en ervaren
Vervolgens begeleidt een ROS-adviseur bij de stappen die moeten worden gezet om het plan uit te voeren. De ROS-adviseur ondersteunt met de opzet van de projectorganisatie, de implementatie van het plan en kan via de evaluatie laten zien of de gestelde doelen worden gehaald. Daarbij is Triple Aim steeds vaker de leidraad. Jantien Heideman en Sven Maltha geven aan “dat de realisatie van een gezamenlijk plan of implementatie van nieuwe werkwijzen vaak een ingewikkeld proces is. Er spelen diverse belangen en tijdens het hele implementatietraject dient er bij alle betrokkenen voldoende draagvlak aanwezig te zijn. Steeds vaker wordt een gedegen verantwoording of evaluatie van het proces en de gestelde doelen gevraagd. Hiervoor is specifieke expertise noodzakelijk. De ROS-adviseur is vakbekwaam en ervaren in procesbegeleiding, projectorganisatie, implementatie en evaluatie.”

ddd_doen_zorgenzZorgatlas 2020 Achterhoek
De ROS-Adviseur kan de samenwerking in de eerste lijn en tussen de nulde, eerste en tweede lijn via de cyclus data-dialoog-doen tot stand brengen. Data zijn via CBB beschikbaar en per wijk geordend. Een voorbeeld? Neem de Zorgatlas 2020 Achterhoek. Een afgerond project op initiatief van Caransscoop en de GGD Regio Achterhoek. De primaire gebruikers zijn acht Achterhoekse gemeenten, de secundaire gebruikers burgers, gebruikers van cure, care en ondersteuning alsmede zorgverzekeraar Menzis. Op DataDialoogDoen.nl zijn de methode, het verloop en de bronnen in te zien. Waarop Heideman en Maltha besluiten: “Het is een bijdrage om met elkaar te komen tot een goede en betaalbare gezondheidszorg in de wijk. Met betekenisvolle data als middel, niet als doel.”

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *