Betere zorg nodig in ambulante ggz

Betere zorg nodig in ambulante ggz

Datum: 28 juni 2018

Er zijn duidelijke signalen dat de opbouw van de ambulante ggz achterblijft bij de behoefte. Het aantal kwetsbare mensen groeit. Mensen met chronische psychische problemen vergrijzen en hebben vragen over hulp op meerdere gebieden. Zij zijn afhankelijk van de samenwerking in de netwerken binnen en buiten de gezondheidszorg. De inspectie roept alle betrokkenen op om over grenzen heen te kijken en te investeren in zorg voor mensen met chronische psychische problemen. Deze zorg kan en moet beter, aldus de inspectie.

Uitgangspunt is dat cliënten zorg krijgen op de juiste plek. De bedoeling is dat cliënten thuis herstellen.Uit onderzoeken blijkt dat, ondanks goede initiatieven, de opbouw van de ambulante ggz achter blijft. Er is gebrek aan continuïteit en onvoldoende afstemming binnen het zorgnetwerk. Daardoor zijn er risico’s voor mensen met chronisch psychische aandoeningen die thuis wonen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de problemen in kaart gebracht en vermeld in haar rapport ‘Toezicht op ambulante zorg. Betere zorg nodig voor thuiswonende mensen met chronisch psychische aandoeningen’.

Belangrijkste conclusies
De belangrijkste conclusies uit de verkenning van de IGJ zijn:
1 Ggz-instellingen hebben meer aandacht gekregen voor ondersteuning van cliënt bij ‘herstel en eigen regie’. Maar de betrokkenheid van de naasten van cliënten kan intensiever.
2 Er zijn risico’s in de ambulante ggz. De opbouw blijft achter bij behoefte. De druk op de FACT-teams is (te) groot. Verder zijn er problemen met de op- en afschaling binnen de ggz, waardoor wachtlijsten ontstaan.
3 De samenwerking tussen ggz en huisartsen kan beter. Er is onder andere meer en betere informatie-uitwisseling nodig.
4 De uitstroom van cliënten uit de ggz-instellingen naar de thuissituatie stagneert door onvoldoende samenwerking tussen ggz-instellingen en gemeenten. Hierdoor blijven cliënten soms onnodig opgenomen in ggz-instellingen.
5 Ggz-instellingen hebben wisselende ervaringen met zorgverzekeraars.
6 Een aantal landelijke ontwikkelingen en stelselzaken heeft een belemmerende invloed op de regio.

De inspectie vindt het noodzakelijk dat partijen met elkaar naar oplossingen zoeken. De problemen binnen de netwerken kunnen de individuele zorgaanbieders deels zelf beïnvloeden. Zij moeten elkaar vinden en afspraken maken,  liefst op regionaal niveau, vanuit duidelijke doelstellingen.

Toetsingskader
De inspectie heeft een toetsingskader ontwikkeld. Daarin richt ze zich op twee thema’s: de cliënt centraal (de ervaringen van de cliënt zijn van belang) en integrale zorg (de samenwerking binnen de zorgnetwerken). Welke inspanningen verrichten de zorgaanbieders binnen de mogelijkheden? Welke resultaten worden behaald? De inspectie wil vooral agenderen en stimuleren. Maar als zorgaanbieders binnen hun invloedssfeer meer kunnen doen, zal het toezicht scherper zijn, waarschuwt IGJ.

En nog meer
Daarnaast werken de inspectie en NZa samen rondom de wachtlijstproblematiek in de ggz. De inspectie kijkt naar de instroom en uitstroom van cliënten bij ggz-instellingen. Welke rol de spelen de hulpverleners? De NZa kijkt vanuit de zorgplicht van verzekeraars. Verder neemt de inspectie in 2018 deel aan een aansluitend toezichtproject. Dat
gaat over de samenhang in ondersteuning van mensen met chronisch psychische aandoeningen over de sectoren heen. Dit project vindt plaats in het Toezicht Sociaal Domein, met de Inspecties van Justitie en Veiligheid, Onderwijs en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

(Foto’s: uit rapport IGZ)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *