Wijzigingen per 2019 in regels en tarieven wijkverpleging

Wijzigingen per 2019 in regels en tarieven wijkverpleging

Datum: 7 juli 2018

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voert voor 2019 drie belangrijke wijzigingen in de regels voor wijkverpleging door. Namelijk: 1. herijken van de tarieven voor verpleging en verzorging, waardoor deze dalen. 2. Een integrale prestatie van de verpleging en verzorging aan kinderen. 3. Een vereenvoudigde werkwijze voor het registreren van geleverde zorg, waardoor de minutenregistratie vervalt.

Herijking tarieven
De NZa stelde de herijking van de tarieven een jaar uit om recht te doen aan de actuele ontwikkelingen binnen de wijkverpleging. Naast het kostenonderzoek van PwC uit 2017 heeft ze ook andere elementen in de tariefberekening meegenomen zoals een passender verhouding verpleegkundigen/verzorgenden, hogere cao-schaal en lagere productiviteit van hbo-verplegend personeel.

Door de tariefherijking zullen de tarieven overwegend dalen. ‘De tariefdaling maakt contractering voor aanbieders in potentie lonender dan nu het geval is. Dit is belangrijk omdat ongecontracteerde zorg gemiddeld duurder is dan gecontracteerde zorg. Voor gecontracteerde zorg maken bijna alle zorgaanbieder gebruik van het integrale tarief, waarbij het zorgaanbieders en zorgverzekeraars vrij staat om afspraken over te maken over tariefhoogte en de declaratie-eenheid’, aldus de NZa.

Prestatie verpleging en verzorging aan kinderen
De prestatie Verpleging en verzorging aan kinderen tot 18 jaar is toegevoegd aan de beleidsregel. Voorheen viel deze zorg onder de reguliere prestaties persoonlijke verzorging en verpleging. Uit het kostenonderzoek van PwC bleek dat de verpleging en verzorging aan kinderen een hogere kostprijs kent dan deze zorg aan volwassenen. In combinatie met de veranderingen binnen de Jeugdwet en de Zvw leidt dit ertoe dat de NZa een integrale, nieuwe prestatie voor de verpleging en verzorging aan kinderen heeft vastgesteld.

Eenvoudiger registreren
Actiz, BTN en Zorgverzekeraars Nederland  hebben de werkwijze voor de registratie van wijkverpleging uitgewerkt volgens het principe: ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’. De NZa heeft deze werkwijze overgenomen in de regelgeving. Het zorgplan en de planning  vormen de basis voor verantwoording van de geleverde zorg . Als dit meer dan gebruikelijk afwijkt van de planning voert de zorgaanbieder aan het eind van de dag een correctie op de planning door. Zo is een aparte minutenregistratie per cliënt niet meer nodig.

Regeling wachtlijsten case management dementie
Tot slot wijst de NZa op de Regeling transparantie zorgaanbieders casemanagement dementie. Deze gaat in per 1 december 2018. Zorgaanbieders moeten op hun website de wachttijd van casemanagement vermelden en ze hebben  de verplichting tot het aanleveren van de wachttijd- en wachtlijstgegevens.

Alle informatie
Zie de NZa-circulaire met uitleg over de prestaties en tarieven voor verpleging en verzorging voor 2019.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  • Abonneer hier