De Jonge over verbeteringen palliatieve zorg

De Jonge over verbeteringen palliatieve zorg

Datum: 14 mei 2018

palliatieve_zorgMinister Hugo de Jonge heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de palliatieve zorg. Daarin beschrijft hij hoe hij de extra impuls voor palliatieve zorg wil besteden en op welke wijze dat moet leiden tot merkbare verbeteringen. Hij stelt vast dat er zowel bij de intensiveringen als bij de bekostiging van deze vorm van zorg veel verschillende onderwerpen aan bod komen. Hij wil dat deze meer in samenhang worden opgepakt. “Palliatieve zorg moet een duidelijker profiel krijgen.”

Er is de afgelopen vier jaar veel aandacht gegeven aan deze vorm van zorg via het Nationaal Programma Palliatieve Zorg en via het programma Palliantie, dat wordt uitgevoerd door ZonMw. De Jonge wil de extra middelen uit het regeerakkoord zoveel mogelijk inzetten voor nieuwe ontwikkelingen en voor het oplossen van knelpunten uit het programma, zo schrijft hij in zijn brief.

Meer financiële armslag voor hospices
De helft van de 8 miljoen euro die jaarlijks is uitgetrokken in het regeerakkoord, is voor ophoging van het budget van de regeling Palliatieve terminale zorg. Hiermee is de financiële armslag van hospices verruimd en is inzet van vrijwilligers overal waar mensen overlijden mogelijk. Een ander deel van de extra middelen is bestemd voor de activiteiten van  de coöperatie Palliatieve zorg Nederland die onlangs is opgericht. In het kader van de coöperatie loopt inmiddels ook het onderzoek naar de regionale inrichting van de palliatieve zorg, inclusief de netwerken.

Meer bewustwording bij professionals en het brede publiek
Meer bewustwording en kennis is hard nodig, zowel bij professionals als bij het bredere publiek. Daartoe wordt een communicatieplan opgesteld. De Jonge wil namelijk dat  de term ‘palliatieve zorg’ bekender wordt. Maar vooral ook waar deze term voor staat, om te voorkomen dat mensen niet weten waar ze terechtkunnen of onnodig toch maar worden doorbehandeld.

Kwaliteitskader en kindercomfortteams
Het kwaliteitskader palliatieve zorg  is in oktober 2017 gepresenteerd en er wordt nu gewerkt aan de implementatie. Dit kader geeft duidelijk aan wat goede zorg inhoudt. Het komt bijvoorbeeld steeds vaker voor dat een palliatief team in het ziekenhuis advies en begeleiding biedt bij klinische patiënten. Er komt ook een patiëntenversie van het kwaliteitskader.

Ten aanzien van palliatieve zorg voor kinderen wijst De Jonge op het  kenniscentrum met bijbehorende website (www.kinderpalliatief.nl). Hij wil graag dat er een landelijke dekkend netwerk van kindercomfortteams komt.

Bekostiging
De minister geeft tevens aan dat er momenteel onderzoeken lopen naar de bekostiging van palliatieve zorg. Aandachtspunten daarbij zijn markering palliatieve fase, integrale/transmurale patiëntvolgende bekostiging, regie bij de patiënt, keuze zorg/zorg naar behoefte en regionale verschillen. De NZa gaat hierover in gesprek met zorgverzekeraars. Op basis hiervan stelt de NZa een advies op waarin ook deze thema’s worden meegenomen Hij verwacht in september daarover meer te kunnen rapporteren.
Daarnaast is er aandacht voor de budgetplafonds waarop sommige zorgverzekeraars zich beroepen. Daarnaast wordt gekeken naar de inzet en vergoeding van geestelijke verzorging in de palliatieve zorg in de eerste lijn.

Terminaliteitsverklaring of inschatting van de levensverwachting
Er wordt  momenteel gewerkt aan vervanging van de ‘terminaliteitsverklaring’, die vaak opgevraagd bij een behandelend arts of medisch specialist, terwijl er geen wettelijke noodzaak voor is. Er wordt gekeken of niet kan worden volstaan met een aantekening in het medisch dossier. Overigens is de term nogal cru en is het streven om te spreken in termen van een inschatting van de levensverwachting door de behandelende arts.

Waardig leven tot het einde
Waardig ouder worden betekent waardig leven tot het einde, inclusief palliatieve zorg. In de programma’s binnen het Pact voor de Ouderenzorg worden daarom de ervaringen uit het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (en het vervolg erop) betrokken.

Daarnaast zal in een project een aantal netwerken palliatieve zorg in pilots gaan samenwerken met gemeenten. Ze onderzoeken samen op welke manier de zorg en het gemeentelijk sociaal beleid gezamenlijk kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven van thuiswonende patiënten in de laatste levensfase en hun naasten. Agora heeft daarin de projectleiding.

Vervolg na 2020
De Jonge besluit zijn brief dat hij ook na na 2020 het Nationaal Programma Palliatieve Zorg wil voortzetten. Hij verwacht dat er voldoende middelen overblijven om een dergelijk vervolg mogelijk te maken. Hij komt daarop terug in een brief aan de Kamer na de zomer.

 

(Foto’s: VWS en Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *