Uitvoering Wmo door gemeenten

Uitvoering Wmo door gemeenten

Datum: 7 november 2017

Gemeenten voeren hun rol in de Wmo over het algemeen goed uit. De geboden zorg en ondersteuning aan kwetsbare inwoners is in veel gevallen zeker zinvol. Maar liefst drie op de vier melders die ondersteuning kregen, vonden dat die veel hielp. Maar het gaat niet altijd goed. Ondanks de geboden hulp en ondersteuning kon een kwart van de melders niet het huishouden doen. Bijna een vijfde had, ook met hulp en ondersteuning, moeite om zich binnenshuis of buitenshuis te verplaatsen. En voor een kwart was het niet haalbaar om een zinvolle invulling te geven aan de dag. Daarnaast krijgen mantelzorgers nog te weinig aandacht.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft onderzoek gedaan naar de inzet van gemeenten in 2015. De uitkomsten zijn gepubliceerd in het rapport “Zicht op Wmo”.

Kwetsbare mensen hebben vaak behoefte aan ondersteuning om zich thuis te kunnen redden en te kunnen deelnemen aan de samenleving. Sinds 2015 hebben gemeente de verantwoording voor deze steun, in aanvulling op de hulp die mensen zelf regelen en ontvangen van familie of vrienden. Mensen moeten zich daarvoor melden bij de gemeente. Die bekijkt welke ondersteuning van belang is en wat daarvoor nodig is. Gemeenten hebben in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veel beleidsruimte om dit proces en het aanbod van maatschappelijke ondersteuning af te stemmen op hun lokale situatie.

Zinvol, maar kan nog beter
De publicatie van het SCP schetst hoe het toegangsproces van melding tot ondersteuning in zijn werk gaat in een dwarsdoorsnede van Nederlandse gemeenten. Dit gebeurt vanuit de perspectieven van mensen met een beperking die zich melden bij de gemeente. Maar ook belicht vanuit mantelzorgers en vanuit gemeentelijke gespreksvoerders die met hen in gesprek gaan over hun ondersteuningsbehoefte. Ook komt aan bod in hoeverre de doelen van redzaamheid en participatie worden behaald bij Wmo-melders. En wat de bijdrage van de maatschappelijke ondersteuning is.

Meer aandacht nodig voor mantelzorgers
Uit het onderzoek blijkt ook dat er weinig aandacht is voor de mantelzorgers die aanwezig zijn bij een keukentafelgesprek. Meestal komt niet aan bod wat de mantelzorger doet en wat de impact van het zorgen op hun leven is. Zes van de tien mantelzorgers geeft aan ondersteuning nodig te hebben, maar deze niet te ontvangen.Tweederde van de mantelzorgers geeft daarnaast aan dat hun grenzen in het geven van hulp zijn bereikt. Het is daarom van belang dat gemeenten ook oog hebben voor het risico op overbelasting bij mantelzorgers.

Goede aanpak
Dat is dus nog wel een aandachtspunt. Het SCP constateert wel dat de uitvoering van de Wmo 2015 in de onderzochte gemeenten eind 2015/begin 2016 in grote lijnen verliep zoals de wetgever bedoelde. Er was grote variatie in de manier waarop gemeenten de toegang tot de Wmo 2015 inrichtten. Maar alle gemeenten in het onderzoek waren op hun eigen manier bezig met de ‘transformatie’.

(foto Shutterstock)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *