435 miljoen extra geld voor wijkverpleging

435 miljoen extra geld voor wijkverpleging

Datum: 25 mei 2018

Minister Hugo de Jonge heeft met zes landelijke partijen een onderhandelaarsakkoord bereikt over de wijkverpleging voor de periode 2019 tot en met 2022. Met dit akkoord wordt een meerjarig commitment afgegeven voor een transformatie naar ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’. Kern van het akkoord: om deze beweging te ondersteunen, gaat 435 miljoen extra naar de wijkverpleging. Dat bedrag wordt verdeeld over vier jaar. Daarnaast komt € 5 miljoen beschikbaar voor kwaliteitsontwikkeling en het meer transparant maken van de uitkomsten van wijkverpleging. Ook wordt extra geïnvesteerd in het eerstelijnsverblijf: 20 miljoen per jaar.

In het onderhandelaarsakkoord zijn afspraken gemaakt over een beweging naar de juiste zorg op de juiste plek. Het gaat daarbij om het voorkomen van duurdere zorg, het verplaatsen van zorg dichter bij de thuissituatie en het vervangen van zorg door nieuwe, innovatieve vormen van zorg zoals e-health.
Ook in andere zorgsectoren zijn afspraken nodig om de gewenste overgang en ambities uit dit akkoord mogelijk te maken, zo stelt de minister. De wijkverpleegkundige moet samen met de huisarts en de Wmo-deskundige de verbinding vormen tussen de verschillende domeinen.

Verbetering contracteerproces
Verder zijn afspraken gemaakt over verbetering van het contracteerproces en verhoging van de contracteergraad om zo de omvang van niet-gecontracteerde zorg te verminderen.
Het moet voor beide partijen de voorkeursoptie zijn om een contract proberen te sluiten, zo stellen de contractpartijen. Alle zorgaanbieders, dus inclusief de kleine zorgaanbieders die kwaliteitszorg leveren, moeten kunnen deelnemen aan het contractproces. Zorgverzekeraars hebben toegezegd transparant te zijn over de reden waarom ze een zorgaanbieder soms niet contracteren. Zorgverzekeraars moeten hun bereikbaarheid verbeteren voor zorgaanbieders.

Heldere afspraken bij budgetplafonds
Zorgverzekeraars stellen heldere momenten en afhandelingstermijnen over verzoeken tot contractering. Als zorgaanbieders te maken hebben met capaciteitsproblemen of budgetplafonds dan zullen zij cliënten attent maken op de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars voor zorgbemiddeling of zij verwijzen cliënten zelf naar een andere zorgaanbieder. Bij budgetplafonds worden heldere afspraken gemaakt over de voortzetting van de zorg voor bestaande en nieuwe cliënten. Zonodig maken partijen gebruik van de onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en -beslechting zorgcontractering.

Eind aan wildgroei ongecontracteerde zorg
Zorgverzekeraars mogen nu ook ongecontracteerde zorgaanbieders gaan controleren. Daarvoor zal de minister een wetswijziging doorvoeren. Alle partijen willen een eind aan de wildgroei van ongecontracteerde zorg. Momenteel hebben zorgverzekeraars bij niet-gecontracteerde zorg beperktere mogelijkheden om materiële controle uit te voeren, in het bijzonder wanneer er geen betaalovereenkomst is afgesloten. Een aanpassing moet dit gelijk trekken. Wijkverpleegkundigen indiceren zelf. Bij niet-gecontracteerde zorg kan gebruik worden gemaakt van een second opinion, waarbij een andere partij kan worden gevraagd de indicatiestelling opnieuw te beoordelen. Dit indien er signalen zijn dat er sprake is van een niet-passende indicatie.
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vindt het verhogen van de contracteergraad een goede zaak. Deze afspraak moet leiden tot het bevorderen van kwalitatief goede en zinnige zorg en de omvang van niet-gecontracteerde zorg in de wijkverpleging verminderen.

Gebruik cessieverbod en machtigingsvereiste stimuleren
Om de kostenbeheersing van de zorg te bevorderen, benutten zorgverzekeraars in de huidige praktijk het cessieverbod en het machtigingsvereiste. De minister en de ondertekenaars willen het gebruik van deze instrumenten stimuleren. Opvallend want de rechter heeft onlangs in een kort geding van de Stichting Zorgrecht een streep gehaald door de machtigingseis en het cessieverbod. Lees hier: Stichting Zorgrecht wint kort geding tegen Zilveren Kruis

Vektis-data
Vanaf 2019 wordt op basis van Vektis-data de ontwikkeling van het aandeel niet-gecontracteerde zorg per kwartaal in beeld gebracht en besproken. Het streven is om in 2019 een daling te realiseren ten opzichte van 2017 met inachtneming van de ontwikkeling in 2018. Als het aandeel niet-gecontracteerde zorg ondanks de inspanningen niet daalt, vindt de minister verdergaande aanpassingen in wet- en regelgeving noodzakelijk.

Kwaliteitsagenda wijkverpleging
Het Kwaliteitskader Wijkverpleging komt aan de basis te liggen van een brede kwaliteitsagenda voor de wijkverpleging, gericht op het ontwikkelen van uitkomstindicatoren en uitkomstinformatie. Voor de ontwikkeling van uitkomstinformatie wordt het principe van registratie aan de bron leidend. VWS stelt gedurende de looptijd van dit akkoord jaarlijks een bedrag van € 5 miljoen beschikbaar voor de afspraken op het gebied van kwaliteit en transparantie wijkverpleging.

Marktconform arbeidsmarktbeleid
Er zijn afspraken gemaakt over de aanpak van uitdagingen op de arbeidsmarkt. Vanwege de stijgende zorgvraag zal er niet alleen aandacht moeten zijn voor het aantrekken van meer personeel maar ook voor het behouden van het huidige personeel in de wijkverpleging.
Vanwege de stijgende zorgvraag (meer ouderen, meer complexiteit in de thuissituatie), zal er niet alleen aandacht moeten zijn voor het aantrekken van meer personeel (waaronder zij-instroom), maar ook voor het (duurzaam) behouden van het huidig personeel in de wijkverpleging. Daarnaast is het kunnen voeren van een marktconform arbeidsmarktbeleid randvoorwaardelijk. Mede daarom is afgesproken dat de overheidsbijdrage aan de arbeidsvoorwaardenontwikkeling (OVA) volledig wordt door vertaald in de af te spreken prijzen (i.c. gecontracteerde tarieven).

Betrokken partijen
De afspraken zijn gemaakt tussen het ministerie van VWS, ActiZ, Branchevereniging BTN, Patiëntenfederatie Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Betrokken partijen leggen het onderhandelaarsakkoord de komende periode met een positief advies aan hun achterbannen voor.

Lees hier het Onderhandelaarsakkoord Wijkverpleging

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *