Inzet praktijkteam palliatieve zorg

Inzet praktijkteam palliatieve zorg

Datum: 26 januari 2018

Het praktijkteam palliatieve zorg is opgericht om zorgprofessionals te ondersteunen bij knelpunten in de organisatie en financiering van palliatieve zorg. Dat dit zinvol is, blijkt uit de tussenstand na anderhalf jaar: het team heeft 195 vragen en knelpunten in behandeling genomen. Daarnaast heeft het meldpunt ruim 100 vragen direct afgehandeld. 

Bij ruim 60% van de 195 meldingen is informatie verstrekt om het knelpunt aan te pakken. 10% van de meldingen is na bemiddeling opgelost. Bij ruim 4% heeft de melding geleid tot een persoonlijk gesprek. De resterende 26% betreft overige meldingen/interventies.
De vragen zijn van allerlei aard en komen vooral van hospices en netwerken palliatieve zorg. Maar ook ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg en individuele zorgverleners benaderen het praktijkteam.

Zorg thuis vanuit de Wlz
Er kwamen veel vragen over het leveren van palliatieve zorg thuis vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Sinds begin 2016 kunnen mensen vanuit een verpleeghuis thuis of in een bijna-thuis-huis overlijden, als zij dat willen. Het zorgkantoor zet het lopende zorgprofiel dan om in een modulair pakket thuis. Waar nodig worden de extra kosten vergoed. Niet iedereen is van deze mogelijkheid op de hoogte, veel mensen denken dat dit nog niet kan. Er is een aantal keren een oplossing geboden. Per 1 januari 2018 is een administratieve tussenstap (het indiceren van het voormalige ZZP10) afgeschaft, waarmee de procedure verder is vereenvoudigd.

Medicijnen en hulpmiddelen
Relatief veel vragen in de Zvw gaan over medicijnen en hulpmiddelen in de laatste fase, zoals maagsondes en zakjes voor katheters. Er spelen hierbij meerdere knelpunten. Zoals een gebrek aan goed geschoolde zorgverleners, problemen om het tijdig kunnen bestellen of op voorraad hebben door de apotheek of om ontoereikende vergoedingen. Het praktijkteam brengt in kaart om welke medicijnen en hulpmiddelen het gaat en kijkt wat er kan worden gedaan om beschikbaarheid en vergoeding te verbeteren. Zo wordt een factsheet gemaakt, waar staat met welke leverancier voor welke hulpmiddelen verzekeraars contracten hebben afgesloten.

Tekorten in de wijkverpleging
In de zomer van 2017 kwamen meldingen binnen over personeelstekort in de wijkverpleging, waardoor palliatieve zorg thuis niet kan worden geleverd. Het praktijkteam heeft geadviseerd de betrokken verzekeraars aan te spreken om zo tot alternatieve oplossingen te komen. Ook luidde het advies om lokaal te bezien of de zorg toch kon worden geleverd door samenwerking te zoeken met andere zorgaanbieders. Tegelijkertijd is aangegeven op nationaal niveau diverse maatregelen te nemen om de personeelstekorten in de zorg op te lossen. Deze tekorten spelen breder dan alleen in de palliatieve zorg.

Traject geestelijke verzorging
Er kwamen diverse meldingen binnen over onvoldoende mogelijkheden voor geestelijke verzorging in de eerste lijn. Daarom heeft het praktijkteam met de Vereniging van Geestelijke Verzorgers (VGVZ) gekeken naar bestaande en toekomstige mogelijkheden voor financiering. Ook is gewerkt aan meer bekendheid door het verzamelen van goede voorbeelden en gesprekken met ActiZ, V&VN en BTN. Tenslotte heeft ZonMw een kennissynthese uitgevoerd. Dat heeft een overzicht opgeleverd van lopend en afgesloten onderzoek en/of projecten over geestelijke verzorging. De aanbevelingen uit de Kennissynthese worden in 2018 opgepakt.

Meer informatie
Het praktijkteam is bereikbaar via  meldpunt@juisteloket.nl en 030-7897878. Zie in het overzicht wat de werkwijze van het praktijkteam is, welke meldingen zijn ontvangen en wat er mee is gedaan. Zie ook het eerder gepubliceerde artikel op ZorgenZ over het praktijkteam palliatieve zorg.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *