Subsidieregeling extramurale behandeling van kracht tot 2020

Subsidieregeling extramurale behandeling van kracht tot 2020

Datum: 18 januari 2018

Uitgangspunt van het kabinetsbeleid is goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment. Bij voorkeur thuis of in de eigen omgeving. Financiering van zorg die voorheen onder de AWBZ viel, maar niet is overgeheveld naar de Wlz, valt op dit moment onder een tijdelijke subsidieregeling. Minister Bruno Bruins heeft aangegeven dat deze in ieder geval doorloopt tot 1 januari 2020.

Waar gaat het om? De Wet langdurige zorg (Wlz) kent een verzekerd pakket aan zorg, waaronder behandeling voor patiënten met een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Echter: er is een groep patienten die thuis woont en specifieke extramurale zorg nodig hebben.  Zoals kwetsbare ouderen met multiproblematiek, mensen met progressieve, degeneratieve aandoeningen (o.a. Parkinson, Huntington en MS), mensen met niet-aangeboren hersenletsel en volwassenen met een verstandelijke beperking. Zorg die voor 2015 werd bekostigd vanuit de AWBZ.

Van AWBZ via subsidieregeling naar Zvw
Voor deze groepen is specifieke behandeling beschikbaar via de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling (hierna: de subsidieregeling). Zoals zorg door de specialist oudergeneeskunde of de arts voor verstandelijk gehandicapten die nauw samenwerkt met de huisarts of de wijkverpleegkundige. Deze zorg werd dus in het verleden bekostigd uit de AWBZ, maar ze maakt geen onderdeel uit van de Wlz. Bij de opzet van de Wlz is namelijk het voornemen uitgesproken om deze zorg voor specifieke doelgroepen onder te brengen in de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Volgt u het nog? Het gaat dus in feite om aanvullende geneeskundige zorg in de eerste lijn, gericht op het verbeteren van functionele autonomie, het voorkomen van verergering van de beperkingen en/of het leren omgaan met de beperkingen. Daardoor kunnen mensen langer zelfstandig blijven, het ontlast de huisarts en beperkt onnodige ziekenhuisopnames.

Mening Zorginstituut en NZa
Het Zorginstituut vindt dat deze zorg inderdaad past onder de Zvw. Haar argument: het is geneeskundige zorg voor kwetsbare mensen thuis, die hen in staat stelt beter te functioneren in het dagelijks leven en die verergering van klachten beperkt.

De NZa adviseert om voor deze vorm van zorg toe te werken naar multidisciplinaire, integrale bekostiging in de Zvw. Dus: als geheel onder één enkele prestatie. Met als reden dat de aanvullende geneeskundige zorg doorgaans wordt geleverd vanuit een multidisciplinair team (specialist ouderengeneeskunde / arts verstandelijk gehandicapten, gedragsdeskundige, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist en/of vaktherapeut). De NZa vindt dat een dergelijke bekostiging recht doet aan het multidisciplinaire karakter van deze zorg.
Omdat dit op korte termijn niet haalbaar is, stelt ze voor om de financiering in eerste instantie te laten aansluiten bij de huidige (deels monodisciplinaire) subsidieprestaties. De NZa adviseert daarbij het aantal bekostigingsprestaties terug te brengen van negentien in de subsidieregeling naar tien.

Reactie minister Bruins
Minister Bruins geeft aan de tijd te willen nemen om het NZa-advies te bestuderen en vooral om te  komen tot weloverwogen politieke besluiten. Hij stelt dat het positioneren van deze zorg in de eerste lijn veel vraagt van alle betrokken professionals. Ervaring heeft geleerd dat voor dergelijke verschuivingen voldoende voorbereidingstijd nodig is. Niet alleen omdat de bekostiging verandert en daarmee de wettelijke aanspraken en de inkoop, maar ook de verhouding tussen professionals met een toenemend beroep op onderlinge samenwerking.

Minister Bruins eindigt zijn brief aan de Tweede Kamer dan ook als volgt: “Ik streef ernaar deze zorg per 1 januari 2020 structureel in de Zvw onder te brengen. Dit betekent dat deze geneeskundige zorg in ieder geval tot 1 januari 2020 nog bekostigd wordt via de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling. Het subsidieplafond voor deze zorg bedraagt in 2019 € 65 miljoen euro. Deze middelen zijn structureel beschikbaar.”

(Foto’s: Shutterstock en VWS)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *